Gmina Gawłuszowice
oficjalny portal internetowy
/

Kliszów

Kliszów położony jest w Gminie Gawłuszowice, w zachodniej części Kotliny Sandomierskiej, w pradolinie Wisły. Od zachodu sąsiaduje z rzeką Wisłoką, od północy z Gawłuszowicami zaś od południa i wschodu z Brzyściem.

Pod względem klimatycznym, glebowym, botanicznym i biologicznym obszar Kliszowa posiada naturalne walory Kotliny Sandomierskiej i jest położony między trzema formacjami geologicznymi: Płaskowyżem Tarnowskim, Płaskowyżem Kolbuszowskim oraz Pradoliną Podkarpacką. Miejscowość zaliczana jest do sandomiersko-lubelskiego okręgu glebowego. Krajobraz jest charakterystyczny dla dolin nadwiślańskich.

Ogólna liczba mieszkańców wsi Kliszów wynosi 624 osób (498 osób pełnoletnich, 126 dzieci).

Podstawową działalnością mieszkańców wsi jest rolnictwo. Znajdują się 198 gospodarstw rolnych. Przeważają gleby klasy III i IV.

Powierzchnia Kliszowa wynosi 714 ha z czego:
Skarb Państwa - 54 ha
grunty komunalne - 10 ha
gospodarstwa rolne - 373 ha
Lasy - 13 ha

W miejscowości zarejestrowane jest 25 podmiotów gospodarczych prowadzących działalność w sektorze usług dla ludności.

 

 

Rys historyczny

Pierwsza pisana wzmianka o miejscowości pochodzi z dokumentu z 1352 roku. W dokumencie tym Kazimierz Wielki potwierdził podział dóbr pomiędzy dwiema siostrami Hanką i Dzierżką. Kliszów wraz z innymi dobrami przypadł Hance, można jednak przypuszczać , że osada o tej nazwie istniała dużo wcześniej. W końcu XVI wieku wchodzi w skład Klucza Mieleckiego, a po jego podziale staje się własnością Hieronima Mieleckiego. Od pierwszej połowy XVII wieku wieś z okolicznymi miejscowościami znajdowała się w posiadaniu Zbigniewa Ossolińskiego.

W 1577 roku w skład rozrastającego się Kliszowa wchodzi Wola Kliszowska.

Okresowi narodzin II Rzeczpospolitej towarzyszyło ożywienie polityczne także w powiecie mieleckim, gdzie przejawiało się ono szczególną aktywizacją Polskiego Stronnictwa Ludowego. Jednym z uczestników zjazdu założycielskiego SL w Rzeszowie był Michał Rado z Kliszowa, zabierał on także głos w imieniu chłopów mieleckich, był także publicystą w pismach ludowych.

W okresie II wojny światowej mieszkańcy działają w organizacji podziemia zbrojnego placówka nr II Padew, zajmując się kolportażem gazet, biuletynów informacyjnych.

W latach 70-tych w wyniku reformy administracyjnej zostaje zlikwidowana Gmina Gawłuszowice a Kliszów włączony został do Gminy Tuszów Narodowy.

Kliszów to wieś typowo rolnicza, gdzie przeważa uprawa zbóż,roślin okopowych i warzyw oraz hodowla bydła, trzody chlewnej i drobiu. Mieszkańcy wsi utrzymują się głównie z dochodów rolnictwa, następnie działalności gospodarczej, emerytur czy świadczeń pomocy społecznej.

Najciekawszym zabytkiem na terenie wsi Kliszów jest przydrożna kapliczka z 1873 roku. Przedstawia ona postać świętego Jana trzymającego w ręku Krzyż z ukrzyżowanym Jezusem.

We wsi znajdują się dwa sklepy i budynek OSP. Mieszkańcy wsi są użytkownikami wodociągu gminnego oraz łączności telefonicznej.

Kliszów to wioska, w której działa aktywnie sołtys, radni i OSP oraz Koło Gospodyń Wiejskich, Zespół Tańca Kliszowiacy.

 

^ Powrót na górę