Gmina Gawłuszowice
oficjalny portal internetowy
/

Krzemienica

Krzemienica położona jest w Gminie Gawłuszowice, w zachodniej części Kotliny Sandomierskiej, w pradolinie Wisły. Od zachodu sąsiaduje z Wolą Zdakowską, od północy z Rożniatami (Gmina Padew Narodowa) zaś od południa z Młodochowem i wschodu z Jaślanami (Gmina Tuszów Narodowy).

Ogólna liczba mieszkańców wsi Krzemienica wynosi 441 osób ( 353 osób pełnoletnich, 88 dzieci).

Podstawową działalnością mieszkańców wsi jest rolnictwo. Znajdują się 155 gospodarstw rolnych. Przeważają gleby klasy III i IV.

Powierzchnia Krzemienicy wynosi 444 ha z czego:
Skarb Państwa - 54 ha
Grunty komunalne - 15 ha
Gospodarstwa rolne - 375 ha
Lasy - 13 ha

W miejscowości zarejestrowane jest 23 podmiotów gospodarczych prowadzących działalność w sektorze usług dla ludności Rodowodu nazwy miejscowości należy wywodzić od krzemienia pasiastego, który do dzisiaj występuje na tym terenie.

Pierwsza pisana wzmianka o miejscowości pochodzi z dokumentu z 1604 roku stanowiącego opis wizytacji Parafii Gawłuszowice jednak osadnictwo na tych terenach jest znacznie wcześniejsze. Na podstawie wykopalisk prowadzonych w końcu XIX wieku można je datować na V epokę brązu (1200 – 300r. p.n.e.) W przysiółku Górki odkryto cmentarzysko kultury łużyckiej (zbadano 150 grobów z 207 w tym 146 popielicowych, 4 jamowe).

W tym samym miejscu znaleziono cmentarzysko kultury pomorskiej datowane na ok. 150 rok n.e. Na terenie tym istniała także osada kultury przeworskiej (datowana na podstawie wykopalisk – monety Cesarstwa Rzymskiego)

W roku 1448 Krzemienica wchodzi w skład dóbr Spytka z Tarnowa, od tego czasu wchodzi w skład klucza rzochowskiego będącego własnością Tarnowskich.

Rebelia chłopska 1846 r. także pozostawiła swój ślad – w miejscowości zginęli szwagier dzierżawcy oraz ekonom z Nizin ukrywający się na tym terenie.

Koniec XIX w. to okres budowy Kanału Chorzelowskiego i herbmelioracji, miejscowość liczy 258 mieszkańców.

I Wojna Światowa przynosi duże straty materialne – miejscowośćjest bezpośrednim zapleczem frontu w latach1914-1915,1917-1918

W okresie II wojny światowej mieszkańcy działają w organizacji podziemia zbrojnego placówka nr II Padew, zajmując się kolportażem gazet, biuletynów informacyjnych. Działają czynnie w organizacji „Odwet” Władysława Jasińskiego „Jędruś”. Za współpracę z podziemiem mieszkańcy zostali ukarani przez okupanta pacyfikacją w dniu 26.06.1943r. śmierć poniosło 12 osób.

W roku następnym Krzemienica stała się terenem walk pomiędzy wojskami hitlerowskimi a rosyjskimi.

W latach 70-tych w wyniku reformy administracyjnej zostaje zlikwidowana Gmina Gawłuszowice a Krzemienica włączona została do Gminy Tuszów Narodowy. Staraniem miejscowej ludności gmina Gawłuszowice została reaktywowana 1 stycznia 1993 r. Włączono do niej sołectwa z Gminy Borowa i Tuszów Narodowy. Gminę zamieszkuje 2886 mieszkańców w siedmiu sołectwach: Brzyście, Gawłuszowice, Kliszów, Krzemienica, Młodochów, Ostrówek i Wola Zdakowska.

Układ urbanistyczny – zagrodowy miejscowości został ukształtowany przez historię sięgającą 300 r. p.n.e. – przysiółek Górki, dawny szlak komunikacyjny łączący przeprawy na Wiśle w miejscowościach Baranów Sandomierski i Wola Zdakowska będący dzisiaj drogą wojewódzką nr 982 Jaślany – Szczucin, oraz bieg Kanału Chorzelowsko-Dymitrowskiego.

Krzemienica to wieś typowo rolnicza, gdzie przeważa uprawa zbóż, roślin okopowych i warzyw oraz hodowla bydła, trzody chlewnej i drobiu.

Mieszkańcy wsi utrzymują się głównie z dochodów rolnictwa, następnie działalności gospodarczej, emerytur czy świadczeń pomocy społecznej.

 

 

Zabytki na terenie wsi Krzemienica

Stanowiska archeologiczne – cmentarzysko kultury pomorskiej oraz osada z okresu wpływów rzymskich położone na działkach nr 317 i 319, wpisane do rejestru zabytków pod poz. A-639 decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Rzeszowie z dn.13.III.1971 r. Stan obecny- dobry.

Przydrożna kapliczka z 1873 roku. Przedstawia ona postać świętego Jana trzymającego w ręku Krzyż z ukrzyżowanym Jezusem.

Kapliczka wraz z figurą utrzymywana przez mieszkańców parafii w dobrym stanie technicznym.

 

 

Tereny inwestycyjne

Na terenie miejscowości znajduje się ok. 20 ha terenów inwestycyjnych, stanowiących podstawę rozwoju przedsiębiorczości mieszkańców oraz zaplecze dla inwestycji z zewnątrz. Na szczególne wyróżnienie zasługują tereny położone wzdłuż Potoku Chorzelowskiego biegnącego przez centrum wsi dające podstawę do utworzenia miejsc wypoczynku i rekreacji zarówno dla mieszkańców jak i osób odwiedzających miejscowość.

Krzemienica położona jest przy drodze wojewódzkiej nr 982 Jaślany – Szczucin, a skrzyżowanie jej z drogami gminnymi wraz ze szkołą, ośrodkiem rehabilitacji, sklepem i przydrożną kapliczką stanowi jej centrum.

We wsi są: sklep, budynek OSP, szkoła, ośrodek rehabilitacji. Mieszkańcy wsi użytkują wodociąg gminny oraz łączności telefonicznej. W miejscowości prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów, wszyscy mieszkańcy objęci są odbiorem odpadów komunalnych.

Krzemienica to wioska, w której działa aktywnie sołtys, radni i OSP, Stowarzyszenie „Przyjazna Krzemienica”.

 

^ Powrót na górę