O Gminie

Informacje ogólne

Ogólna liczba mieszkańców Gminy Gawłuszowice liczy 2905 osób. Gmina obejmuje 7 sołectw: Gawłuszowice (o pow. 454,8 ha, 535 mieszkańców), Brzyscie (o pow. 357,1 ha, 300 mieszkańców), Kliszów (o pow. 713,3 ha, 640 mieszkańców), Krzemienica(o pow. 445,1 ha, 445 mieszkańców), Młodochów (o pow. 463,1 ha 310 mieszkańców), Ostrówek (o pow. 365,2 ha, 216 mieszkańców), Wola Zdakowska o pow. 582,3 ha, 449 mieszkańców). 

Największe zaludnienie jest w miejscowości Gawłuszowice – 116,3 osób/km2 i Krzemienica – 100,6 osób/km2 zaś najmniejsze w miejscowościach Ostrówek i Młodochów. 

Zatrudnienie w rolnictwie stanowi 41,8 % ogólnej liczby mieszkańców, zatrudnienie poza rolnictwem 6,3 %, bezrobotni 8,5 %. 

 

Stan zatrudnienia

Współczesne przekształcenia systemu gospodarowania polegające na wdrożeniu gospodarki rynkowej, zmieniły w istotny sposób sytuację w dziedzinie zatrudnienia w naszym kraju. Zniesiona została zasada pełnego zatrudnienia, obowiązująca w dawnej gospodarce socjalistycznej, a w jej miejsce pojawił się rynek pracy. 

W strukturze rynku pracy gminy Gawłuszowice dominującą rolę odgrywa przemysł, w której udział zwiększał się z 25,2% do 46,7%. Szczególne znaczenie ma tu firma mechaniczno – ślusarska „Andrex” w Brzyściu produkująca armaturę przemysłową kwasoodporną (zawory kulowe), która powstała w 1985r. Posiada duże możliwości rozwojowe, z uwagi na szerokie kontakty kooperacyjne i zbyt na wybory gotowe. 

Wykształcony rynek pracy na terenie Gminy Gawłuszowice stwarza obecnie większe możliwości pracy dla mężczyzn aniżeli dla kobiet. 

W latach 1997 –2002 r. udział kobiet wśród pracujących był stosunkowo zbliżony i wynosił ok. 48 % ich ogólnej liczby. Znaczącą pozycję w Gminie Gawłuszowice zajmuje edukacja zatrudniająca 36 osób, a jej udział wynosi 23,4 % ogólnego poziomu zatrudnienia. 

Znacznie mniejszą rolę odgrywają pracujący w ochronie zdrowia, handlu i usługach. 

W Gminie Gawłuszowice jest ok. 0,6 tys. indywidualnych gospodarstw i działek rolnych. Działki rolne ( od 0,1 ha do 1,0 ha ) stanowią ok. 14,9 % ogólnej liczby gospodarstw, a obejmują tylko 2,1 % ogólnej powierzchni gospodarstw rolnych. 

 

Rolnictwo

Dominują gospodarstwa średnie od 3 ha do 5 ha, które stanowią ok.28 % ogólnej liczby gospodarstw, a obejmują ok. 30 % ogólnej powierzchni gospodarstw. Najwięcej jest gospodarstw w przedziale od 5 ha do 7 ha – 120 i zajmują 29,1 % powierzchni. Wśród gospodarstw indywidualnych, zdecydowaną przewagę mają gospodarstwa o stosunkowo niewielkiej powierzchni ( od 1 ha do 5 ha ) oraz związane z działkami rolniczymi. Łącznie stanowią one 71,9 % ogólnej liczby gospodarstw, zajmując 47,9 % powierzchni. Mniejsze znaczenie mają gospodarstwa o powierzchni od 5 ha do 10 ha. Najmniej jest gospodarstw większych (powyżej 10 ha powierzchni), które stanowią 2,6 % ogólnej liczby. 
 
Gospodarstwa odznaczają się znacznym rozdrobnieniem i przeciętnie składają się z 4,4 działek. Brak komasacji spowodował, że gospodarstwa o powierzchni od 5 ha do 7 ha składają się 5,4 działek, natomiast gospodarstwa o powierzchni od 7 ha do 10 ha, przeciętnie z 6,3 działek.
 

Mieszkalnictwo

Dominującą formą mieszkalnictwa na terenie Gminy Gawłuszowice jest zabudowa zagrodowa w niewielkim stopniu przemieszana z zabudową jednorodzinną. Wszystkie mieszkania stanowią własność prywatną, brak jest spółdzielni mieszkaniowych. Budynki nowo wznoszone są murowane, kryte blachą, przeważa zabudowa 2-kondygnacyjna, nie podpiwniczona, rzadko z poddaszem użytkowym. Budynki starsze są drewniane, kryte blachą lub dachówką parterowe, nie podpiwniczone z poddaszem nieużytkowym. 
Z ogólnej liczby 747 siedlisk w Gminie Gawłuszowice (stan na 2001 r.), 66 (8,8%) jest w rozwoju inwestycyjnym, 52 (7%) w upadku, w złym stanie technicznym, a 68 (8,4%) stanowią niezamieszkałe ruiny. Pozostałe 566 siedlisk (75,8%) jest w dobrym stanie technicznym.