Raport o stanie gminy

Wójt Gminy Gawłuszowice co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Gminy Raport o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk oraz programów i strategii, a także uchwał Rady Gminy i budżetu obywatelskiego. Rada Gminy rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia Wójtowi absolutorium. Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę, w której głos zabierają radni bez ograniczeń czasowych oraz mieszkańcy gminy.     

W związku z powyższym informujemy, że mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób, do Przewodniczącej Rady Gminy w Gawłuszowicach. Zgodnie z ust. 8 art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym, zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że Rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.  

Debata nad „Raportem o stanie Gminy Gawłuszowice za rok 2023” będzie miała miejsce podczas III sesji Rady Gminy w Gawłuszowicach,  termin sesji zaplanowany jest na  26 czerwca 2024 r.  

W związku z powyższym wypełnione zgłoszenie do zabrania głosu w debacie nad raportem należy złożyć    w Urzędzie Gminy w Gawłuszowicach w dniach i godzinach urzędowania lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Gawłuszowice 5A, 39 – 307 Gawłuszowice, do dnia 25 czerwca 2024 r.  

Formularz zgłoszenia do zabrania głosu w debacie stanowi załącznik do niniejszej informacji oraz jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Gawłuszowice www.gminagawluszowice.pl,   w zakładce Rada Gminy Gawłuszowice /Raporty o stanie gminy, a  także  na stanowisku ds. obsługi Rady Gminy w Gawłuszowicach w pokoju nr 5.

Raport za 2023 o stanie Gminy Gawłuszowice

zgłoszenie do debaty