Organizacje pozarządowe

Ogłoszenie z dnia 18.10.2022r. Program współpracy z organizacjami na rok 2023

Protokół z dnia 28.10.2022r. z przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie projektu “Program współpracy Gminy Gawłuszowice z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023r.”

protokół z przeprowadzonej konsultacji