Organizacje pozarządowe

Ogłoszenie z dnia 18.10.2022r. Program współpracy z organizacjami na rok 2023

Protokół z dnia 28.10.2022r. z przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie projektu “Program współpracy Gminy Gawłuszowice z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023r.”

protokół z przeprowadzonej konsultacji

Ogłoszenie z dnia 2023-02-27 w sprawie otwartego konkursu ofert na realizacje zadnia publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej ogłoszenie otwartego konkursu ofert 27.02.2023r. 

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert z dnia 23.03.2023r.

Ogłoszenie z dnia 27-02-2023 w sprawie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 na członków komisji konkursowej powołanej do oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadnia publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2023r. ogloszenie o naborze kandydatów do komisji konkursowej 27.02.2023r.

Protokół  z dnia 15.03.2023r. z przeprowadzenia naboru kandydatów n członków komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadnia publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2023r.Protokół z dnia 15.03.2023r.