Zwrot podatku akcyzowego - informacja .

Zwrot podatku akcyzowego - informacja .

OD 01 lutego 2023 r. do 28 lutego 2023 r.

W URZĘDZIE GMINY W GAWŁUSZOWICACH MOŻNA SKŁADAĆ WNIOSKI O ZWROT CZĘŚCI PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ.

Do wniosku należy dołączyć:

FAKTURY VAT NA ZAKUPIONY OLEJ NAPĘDOWY W OKRESIE OD 1 SIERPNIA 2022 R. DO 31 STYCZNIA 2023 R.

– jeżeli grunty są we współwłasności – pisemna zgoda pozostałych współwłaścicieli. Pisemna zgoda nie dotyczy współmałżonków.

– numer rachunku bankowego i nr PESEL

– w przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła – dokument wydany przez Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informację o średniej rocznej liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego

ZWROT PODATKU PRZYSŁUGUJE PRODUCENTOWI ROLNEMU.

Jednocześnie informujemy, że w 2023 r. stawkę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej zwiększono do wysokości 1,20 zł na 1 litr oleju

WNIOSKI NALEŻY SKŁADAĆ W POK. NR.6

WNIOSEK O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO 2023

ZESTAWIENIE FAKTUR LUTY 2023